دوره های آموزش روشنایی

قصد داریم تازه ترینهای طراحی نور و روشنایی را در دوره های آموزشی شرکت تابشگران نور عرضه کنیم. از ابتدا شروع خواهیم کرد و تا جزئی ترین نکات پیش خواهیم رفت. از استانداردها و قوانین و مقررات تا باید و نباید های فنی و محاسبات نور را مطرح خواهیم کرد. در دوره های عملی شرکت تابشگران نور با موضوع روشنایی بصورت عملی با موضوع چراغ درگیر خواهیم شد و در قالب گروه های کوچک کاری به پروژه های واقعی وارد خواهیم شد.