تابشگران نور در Light ME 2018

 

نمایشگاه Light ME یکی از معتبرترین نمایشگاه ها و گردهمایی های تجاری و علمی روشنایی در خاور میانه است. شرکت تابشگران نور با هدف مشارکت در توسعه دانش روشنایی و اعلام حضور در مجامع علمی این حرفه به Light ME 2018 قدم گذاشت. گفتگوهای تازه شرکت تابشگران نور از تفکرات جدید در طراحی انواع چراغ و محصولات روشنایی، در کنار معتبرترین نامهای تجاری جهانی این حرفه، مخاطبان بین المللی داشت.