آلودگی روشنایی

اصطلاح آلودگی روشنایی عبارت خوشایندی نیست. ماهیت نور چنان در زیبایی و ارزشهای بی پایان تنیده شده است که ذهن، کلمه آلودگی را در مجاورت آن برنمی تابد. اصطلاح آلودگی روشنایی یک انتخاب به ناچار است برای شرایطی که از نور استفاده نادرستی شده باشد. مثال بارز آن خیرگی است. وقتی کاربرد نادرست نور به ایجاد آزردگی یا ناتوانی بیانجامد، از بستر بینایی بر ضد خودش استفاده شده است.

استفاده نادرست از روشنایی به ایجاد خیرگی محدود نمی شود. آشفتگی که معمولا به دلیل وجود منابع نوری زیاد و ایجاد سایه های متعدد بوجود می آید از نشانه های جدی آلودگی روشنایی است. تداخل های نور، سایه و رنگ می توانند به از دست رفتن امکان تشخیص ابعاد و حجمها منجر شود. آشفتگی می تواند به عدم درک مسیر و موانع در هنگام رانندگی منجر شده و مخاطرات ایمنی گسترده ای را باعث گردد. 

p1 use560