خدمات پس از فروش

تابشگران نور بر این باور است که حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مشتري مداري رمز بقاء و یکی از مهمترین معیارهاي حیات هر شرکت بوده که این امر با توجه به خدمات پس از فروش میسر خواهد شد. در فضاي رقابتی امروز، آنچه رویکرد استقبال از کالا را افزایش می دهد، ارتقاي کیفیت خدمات پس از فروش آن است و تنها راه دستیابی به یک اقتصاد آزاد و حرکت سریع تر به سمت جهانی شدن، ارتقاي کیفی محصولات و ایجاد اطمینان از کیفیت و خدمات پس از فروش می باشد.

هر چه شرایط گارانتی و خدمات بهتر باشد نگاه مشتري با اعتماد بیشتري همراه خواهد شد.

پس از فروش