لوکس

یکای شدت روشنایی[1] در واحد SI است که به صورت شار نوری بر واحد سطح تعریف می شود. هر لوکس معادل یک لومن بر متر مربع است. تولید کنندگان منابع روشنایی، میزان روشنایی تولید شده را بر اساس لومن ارائه می کنند اما آنچه در استانداردها تعریف شده و در پروژه ها سنجیده می شود بر مبنای واحد لوکس است. هر چه از منبع روشنایی فاصله بگیریم نور آن به مساحت بیشتری تابیده می شود بنابراین از شدت روشنایی قابل سنجش در هر نقطه کاسته می شود.

در محاسبات روشنایی ورودی صورت مساله بر اساس شار نوری چراغ است که متناسب با منحنی توزیع روشنایی و فاصله سطوحی که قرار است روشن شوند به پیش بینی شدت روشنایی منجر می شود که آن را با واحد لوکس می شناسیم و با دستگاه های لوکس متر اندازه می گیریم. وظیفه نرم افزارهای طراحی روشنایی انجام سریع و آسان همین محاسبات پیچیده است. اگر شار نوری چراغ، منحنی توزیع و فاصله را داشته باشیم، این نرم افزارها قادرند با پیش بینی شدت روشنایی ایجاد شده به محاسبه تعداد چراغها و محل نصب آنها کمک کنند.

 [1] Illuminance