مثلث مک آدام

نور سفید یک نور ترکیبی است. از همنشینی سه نور سبز، آبی و قرمز نوری پدید می آید که آن را به طیف سفید می شناسیم. منحنی همنشینی رنگهای [1]CIE بخوبی نشان می دهد که چگونه طیف زرد ماحصل ترکیب طیف سبز و قرمز است و چگونه بنفش از اختلاط رنگهای آبی و قرمز پدید می آید. به همین ترتیب در میانه مسیر آبی تا سبز گروه رنگهای طیف فیروزه ای بوجود می آید تا مجموعه رنگهای قابل دیدن در یک جا جمع شوند.[1] CIE chromaticity diagram


mak

آنچه به توسط این منحنی بخوبی آشکار می شود محدوده و جایگاه طیف سفید است. اشاره به طیف سفید و نه رنگ سفید به این معناست که بجای یک رنگ بخصوص که برای چشم معنای سفید داشته باشد، مانند همه رنگهای دیگر، سفید هم یک محدوده رنگی نسبتا وسیع است. منحنی مک آدام اشاره به محدوده شکل گیری این طیف دارد و نشان می دهد که چگونه این گستره رنگی تشکیل شده از همه طیف هایی که چشم آنها را به عنوان رنگ سفید بازشناسی می کند می تواند در هر قدم به خاستگاه رنگی ویژه ای تمایل داشته باشد.