مشاوره طراحی

طراحی روشنایی دیگر یک چیدمان سلیقه ای از چراغ های موجود نیست. یک فضای فاخر تنها به کمک نور و روشنایی طراحی شده به تعریف    می رسد و شخصیت پیدا می کند. بهترین شکل توزیع نور، انتخاب درجه حرارت رنگی مناسب، دسترسی به کیفیت روشنایی قابل قبول، حداقل مصرف انرژی و کنترل هوشمند سیستم روشنایی نیازمند دانش فنی و قدرت طراحی است که به خلق زیبایی و دستیابی به بیشترین بهره وری ممکن منجر می شود.

واحد طراحی و مهندسی شرکت تابشگران نور مشاور شما در طراحی روشنایی پروژه های کوچک و بزرگ شماست. برای ایجاد کیفیت های دیداری نور و روشنایی در کنار شما هستیم تا انتخاب های درستی شکل بگیرد و پشتوانه کمی و کیفی سرمایه شما باشد.

50